All for Joomla All for Webmasters
 

A Magyar Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Alapszabálya

I.

Általános rendelkezések

1. §

1. A Társaság

(1) neve: Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság

- angolul: Hungarian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

- németül: Ungarische Gesellschaft für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

- franciául: Assotiation de la Chirurgie Maxillofaciale et de Chirurgie Dentaire Hongroise

(2) székhelye: Semmelweis Egyetem Budapest

Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

1085 Budapest Mária u. 52.

2. §

1. A Társaság jogi személy (Egyesület)

2. A Társaság Tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Országos

Szövetségének

3. A Magyar Arc- Állcsont és Szájsebészeti Társaságot a Fővárosi Bíróság 1996. 06. 28.-án nyilvántartásba vette.

Nyilvántartási száma: 60331/1996

II.

 A Társaság célja és tevékenysége

 3. §

 1. A Társaság célja a magyarországi szájsebészet és maxillofaciális sebészet fejlődésének elősegítése, a szaktudomány eredményeinek megismertetése, a magyar szájsebészek, maxillofacialis sebészek tudományos és egyéb rendezvényeken való képviselete, bel- és külföldi fórumokon egyaránt, továbbá a szakmai és tudományos közélet szervezése.

 2. A Társaság feladata a szakma nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése és a magyar maxillofaciális sebészet, szájsebészet nemzetközi hírnevének öregbítése, beleértve a tudományos kutatást csakúgy, mint az egyéb szakmai tevékenységet.

 3. A Társaság feladata, hogy aktívan tevékenykedjen az övéhez hasonló céllal működő külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban, a szakma hazai és egyetemes fejlődését előmozdító nemzetközi kapcsolatok feltárásában és az ilyen kapcsolatok megteremtésében.

 4. A Társaság tevékenysége keretében figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási problémákat és közreműködik azok megoldásában.

 

5. A Társaság szakmai kérdésekben -akár saját szándékból eredően, akár felkérés alapján- véleményt nyilvánít.

 

6. A Társaság céljainak elérésére és feladatainak megoldásaira pályázatot hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, tagjai sorába tiszteletbeli tagokat vehet fel.

 

III.

 

A Társaság tagjai

 

4. §

 

1. A Társaság tagjai lehetnek:

a/ rendes tagok

b/ ifjúsági tagok

c/ pártoló tagok

d/ tiszteletbeli tagok

e/ Örökös Tiszteletbeli Elnök

 

2. Rendes tagja lehet a Társaságnak az az egyetemet végzett általános orvos, fogorvos, aki maxillofaciális sebészeti, dentoalveoláris sebészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy az arc- állcsont és szájsebészet valamelyik területén dolgozik ill. dolgozott, kötelezi magát a Társaság alapszabályainak betartására, felvételét az Elnökséghez intézett belépési nyilatkozatában kéri, és az akit a Társaság tagjai sorába felvesz. A Társaság rendes tagja köteles rendszeresen fizetni az előírt tagdíjat.

 

3. Ifjúsági tag lehet a magyar vagy külföldi állampolgárságú, egyetemet látogató hallgató, illetve olyan általános orvosi vagy fogorvosi diplomával rendelkező 35 év alatti kolléga, aki több éve szájsebészeti fekvőosztályon, szakrendelésen dolgozik, a Társaság szakága iránt különös érdeklődést mutat, a Társaság Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri és őt az Elnökséghez benyújtott kérelme alapján az a Társaság tagjai közé felveszi. Az ifjúsági tag diplomája megszerzését követő második év végéig tagdíjat nem fizet. Szakvizsgája megszerzését követően automatikusan, rendes taggá válik.

Az ifjúsági tag felvételi kérelméhez csatolni kell az illető kolléga munkahelyi elöljárójának támogató nyilatkozatát is.

 

4. Pártoló tagok olyan jogi és természetes személyek, amelyek, illetve akik a Társaság céljai elérésének segítése érdekében csatlakozni kívánnak ahhoz, akiket az Elnökség kérelmük benyújtása alapján tagként felvesz és akik az Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elismerik, valamint a pártoló tagsági díjat megfizetik. A pártoló tagsági díj a mindenkori rendes tagsági díj tízszerese, de ezt a Társaság Elnöksége csökkentheti. A jogi személy mint pártoló tag, a Társaság munkájában képviselője útján vesz részt. A jogi személy csak vezető munkatársát jelölheti meg képviselőjeként.

 

5. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a maxillofaciális sebészet, a szájsebészet területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot a Társaság Elnökségének ajánlására a Társaság Vezetősége választja.

 

6. Örökös Tiszteletbeli Elnök lehet az a magyar állampolgár, aki a maxillofaciális sebészet, szájsebészet területén meghatározó, kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, kiemelkedő eredményeket ér el. Az Örökös Tisztelebeli Elnököt a Társaság Elnökségének ajánlására a Társaság Vezetősége választja.

 

5. §

 

1. A rendes tag jogai:

a/ tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Társaság minden rendezvényén, a Közgyűlésen

b/ bármilyen társasági tisztségre választható

c/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet a Társaság bármely szervéhez

 

2. A rendes tag kötelezettségei:

a/ a Társaság tagsági díjának rendszeres fizetése

b/ az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részvétel a Társaság céljainak elérését szolgáló tevékenységben

 

3. Az ifjúsági tag jogai:

a/ tanácskozási joggal részt vehet Közgyűlésen és a Társaság rendezvényein

 

4. Az ifjúsági tag kötelezettségei:

a/ az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részvétel a Társaság céljainak elérését szolgáló tevékenységben

 

5. A pártoló tag jogai:

a/ tanácskozási joggal részt vehet a Társaság rendezvényein

b/ a Társaság Közgyűlésén csak tanácskozási joggal vehet részt

c/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Társaság bármely szervéhez

 

6. A pártoló tag kötelezettségei:

a/ a pártoló tag kötelezettsége a pártolótagsági díj fizetése

 

7. A tiszteletbeli tag jogai:

a/ tanácskozási joggal részt vehet a Társaság bármely rendezvényén

b/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Társaság bármely szervéhez

 

8. A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy szakmai tekintélyével és a rendelkezésére álló eszközökkel segítse a Társaság céljainak megvalósítását, különös tekintettel a Társaság nemzetközi jó hírnevére.

 

9. Az Örökös Tiszteletbeli Elnök jogai:

a/ tanácskozási joggal részt vehet a Társaság bármely rendezvényén

b/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet a Társaság bármely szervéhez

 

10.Az Örökös Tiszteletbeli Elnök kötelessége, hogy szakmai tekintélyével és a rendelkezésére álló eszközökkel segítse a Társaság céljainak megvalósítását, különös tekintettel a Társaság nemzetközi kapcsolataira, jó hírnevére.

 

6. §

 

1. A Társasági tagság megszűnik:

a/ a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével

b/ a Társaság tagjai sorából való írásban bejelentett kilépéssel, amely bejelentést a Társaság Elnökéhez kell írásban benyújtani

c/ törléssel, ha a tagdíjfizetésre kötelezett tag felszólítás ellenére sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének

d/ kizárással, ha a tag a Társaság céljainak elérését akadályozó vagy a Társaság tekintélyét romboló tevékenységet folytat, vagy ilyen kijelentéseket tesz; a kizárásról az Elnökség előterjesztése alapján a Társaság Vezetősége határoz

 

IV.

 

A Társaság Vezető szervei

 

1. A Társaság szervei

a/ a Közgyűlés

b/ a Vezetőség

c/ az Elnökség

 

A Közgyűlés

 

8. §

 

1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

2. Közgyűlés tagja csak a Társaság rendes tagja lehet, a rendes tagok tagságuknál fogva résztvevői a közgyűlésnek, szavazati joggal egyedül ők bírnak. A Közgyűlésen a pártoló, tiszteletbeli és ifjúsági tagok Tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

9. §

 

1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :

a/ az alapszabály elfogadása és módosítása

b/ a Vezetőség, annak póttagjainak, a Számvizsgáló Bizottság Elnökének és tagjainak, valamint a Választási Bizottság Elnökének és tagjainak, megválasztása.

c/ a Társaság megszüntetésének vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása és ennek keretében a meglévő vagyonról való döntés.

 

2. A Közgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli :

a/ rendes Közgyűlés évente egy alkalommal

b/ vezetőségválasztással egybekötött Közgyűlést három évenként kell összehívni

 

3. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni :

a/ ha a rendes tagok legalább 1/3 -a azt írásban, az ok megjelölésével kéri,

b/ ha a Vezetőség azt indokoltnak tartja

c/ ha a felügyeletet ellátó ügyészség írásban indítványozza

 

4. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a Vezetőség hirdeti meg, legalább 14 nappal a kitűzött időpont előtt

 

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a Társaság szavazati joggal bíró tagjainak legalább 50%-a + 1 fő részt vesz.

 

6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

7. A vezetőségválasztás titkos szavazással történik. Egyéb személyi kérdésekben nyílt szavazás is lehetséges.

 

8. Ha határozatképtelenség miatt a Közgyűlést el kellett halasztani, a másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő pontokban a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Kivételt képez a Társaság megszűnésével kapcsolatos döntés, amihez a Közgyűlés mindenkori létszámának kétharmados szótöbbsége szükséges.

 

A Vezetőség

 

10. §

 

1. A Vezetőség a Társaság képviselő szerve.

 

2. A Vezetőség 20 rendes tagból és 5 póttagból áll.

 

3. A Vezetőséget a Közgyűlés a Társaság rendes tagjai közül választja titkos szavazással, három évre.

 

4. Vezetőségi ülést évente két alkalommal kell tartani.

 

5. A Vezetőségi ülés helyét, idejét, napirendjét az Elnökség hirdeti meg.

 

6. A Vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a Vezetőségi tagoknak legalább 50 %-a + 1 fő részt vesz.

 

7. Ha határozatképtelenség miatt a Vezetőségi ülést el kell halasztani, a másodszorra összehívott Vezetőségi ülés az eredeti napirendben szereplő pontokban a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

8. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben általában titkos szavazás szükséges, amitől azonban a Vezetőség eltekinthet.

 

9. A Vezetőségi ülések állandó meghívottja -szavazati jog nélkül- a Közgyűlés által választott öt póttag.

 

11. §

 

1. A Vezetőség két Közgyűlés között a Közgyűlés hatáskörét gyakorolja, kivéve a kizárólagos hatásköröket.

 

Ennek keretében :

a/ titkos szavazással megválasztja tagjai közül a Társaság Elnökét

b/ titkos szavazással megválasztja tagjai közül a Társaság Főtitkárát és az Elnökségének további 2 tagját

c/ jóváhagyja a Társaság meghatározott időszakra vonatkozó munka-

tervét és ellenőrzi annak végrehajtását

d/ jóváhagyja a Társaság Ügyrendi Szabályzatát

e/ jóváhagyja a Társaság éves költségvetését

f/ jóváhagyja az Elnökségnek az éves tevékenységéről szóló beszámolóját

g/ bizalmatlansági indítvány esetén az Elnökség által összehívott rendkívüli Vezetőségi ülés keretében dönt társasági tisztségviselő visszahívásáról, vagy tisztségében történő megerősítéséről.

h/ két választás között a megüresedő Vezetőségi helyekre, az Elnökség kezdeményezése alapján a póttagok valamelyikét rendes tagnak választja meg.

i/ két választás között a megüresedő Elnökségi helyekre, az Elnökség kezdeményezése alapján új Elnökségi tagot választ a Vezetőség rendes tagjai közül.

j/ jóváhagyja az Elnökségnek a Közgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó előterjesztését.

k./ megállapítja a tagsági díjat

l./ a Vezetőség Örökös Tiszteletbeli Elnököt választhat, aki -szavazati jog nélkül- az Elnökségi ülések állandó meghívottja.

 

Az Elnökség

 

12. §

 

1. Az Elnökség héttagú. Tagjai: Elnök, Past President (előző elnök), két Alelnök, a Főtitkárt, a Jegyző és a Pénztáros. Az egyik Alelnök dentoalveoláris sebész vagy fogorvosi diplomával rendelkező szájsebész kell legyen.

2. Az Elnökség tagjait a Vezetőség választja titkos szavazással, egyszerű többséggel.

3. Az Elnökség üléseire a Vezetőségi tagok is meghívást kaphatnak, ez ügyben az Elnökség dönt.

4. Az Elnökség mandátumának ideje 3 év.

5. Az elnökségi ülést az Elnök, vagy a Past President vezeti.

13. §

 

1. A Társaságnak a céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenységével összefüggő konkrét feladatokat, beleértve az adminisztratív munkákat is, az Elnökség látja el, illetve szervezi meg.

2. Két Vezetőségi ülés között a Társaság vezetését az Elnökség látja el.

3. Az Elnökség általában negyedévente ülésezik.

4. Az Elnökségi ülés helyét, idejét és napirendjét az Elnök hirdeti meg.

5. Az Elnökség üléseit a Társaság Elnöke vagy a Past President vezeti. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen az Elnökkel és/vagy a Past President-tel együtt 4 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető Elnök dönthet.

6. Az Elnökség névszerinti szavazást is elrendelhet.

7. Az Elnökség elkészíti a Társaság Ügyrendi Szabályzatát és gondoskodik annak betartásáról és betartatásáról.

8. Az Ügyrendi Szabályzat módosításának szükségessége esetén az Elnökség elkészíti a módosítási javaslatot és azt jóváhagyásra a Vezetőségi ülés elé terjeszti.

9. Az Elnökség munkájáról évente legalább egy alkalommal beszámol a Vezetőségnek.

 

14. §

 

Az Elnök

 

1. A Társaság Elnökét a Vezetőség választja meg, titkos szavazással, egyszerű többséggel.

2. Elnöki tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb két egymást követő periódusra választható.

3. Az a személy, aki két egymást követő ciklusban Elnöki tisztet tölt be, a következő ciklusra Elnöknek nem jelölhető és nem választható meg.

4. Az Elnök személyesen képviseli a Társaságot.

5. Az Elnök vezeti a Vezetőség és az Elnökség üléseit.

6. Az Elnöknek a Társaság nevében aláírási (cégjegyzési) joga van.

 

15. §

 

A Főtitkár

 

1. A Főtitkár a Társaság operatív munkáját vezeti.

2. Gondoskodik a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról.

3. Képviseli a Társaságot

4. A Társaság nevében aláírási (cégjegyzési) joga van.

5. Az Elnökkel egyetértésben előkészíti és meghirdeti az Elnökségi üléseket, azok helyét, idejét és napirendjét.

 

16. §

 

A Past President (előző Elnök)

 

1. A Társaságnak az a tagja, aki az előző választási ciklusban betöltötte az Elnöki tisztet, az új választási ciklusban külön választás nélkül -Past Presidentként- teljes jogú tagja lesz az Elnökségnek.

2. Az Past President az Elnök akadályoztatása esetén, az Elnök megbízása alapján képviseli az Társaságot

 

17. §

 

A Pénztáros

 

1. A Pénztárost a Társaság Vezetősége választja tagjai közül.

2. A Pénztáros tagja a Társaság Elnökségének.

3. A Pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, vezeti a pénztárkönyvet.

4. A Pénztáros munkáját pénzügyi szakember segíti, akit a Társaság alkalmaz, és aki a Társaság éves pénzügyi mérlegét is elkészíti.

 

18. §

 

Alelnök

 

1. Az Alelnök feladata az Elnök munkájának segítése

2. A két Alelnök közül az egyik maxillofaciális, a másik dentoalveolaris sebész, vagy fogorvosi diplomával rendelkező szájsebész kell hogy legyen.

3. A Társaság Vezetősége választja tagjai közül

 

V.

 

A Társaság Bizottságai

 

19. §

 

A Számvizsgáló Bizottság

 

1. A Számvizsgáló Bizottság a Közgyűlés által 3 évre választott Elnökből és 2 tagból áll.

2. A Bizottság munkáját a Bizottság Elnöke irányítja.

3. A Számvizsgáló Bizottság saját munkaterve alapján rendszeresen ellenőrzi az Társaság gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, melyről jelentést készít a Közgyűlés részére.

4. A Bizottság tevékenységének szabályait maga állapítja meg, határozatait szótöbbséggel hozza.

5. AVezetőségválasztó Közgyűlést követő első vezetőségi ülésen a Választási Bizottság tesz javaslatot - funkciók szerint az elnök személyére és az elnökség tagjaira.

 

20. §

 

Választási Bizottság

 

 

1. A Választási Bizottság Elnökét és 4 tagját a Társaság Közgyűlése titkosan választja 3 évre.

2. A Bizottság feladata: javaslatot tenni a Közgyűlésen a Vezetőség tagjaira, póttagjaira, a Bizottságok összetételére.

3. A Bizottság munkamódszerét saját maga határozza meg.

4. A Közgyűlésen a Bizottság összetételére a Társaság Elnöke tesz javaslatot.

5. A vezetőségválasztó Közgyűlést követő első Vezetőségi ülésen a Választási Bizottság tesz javaslatot -funkciók szerint- az Elnök személyére és az Elnökség tagjaira.

 

VI.

 

Vegyes rendelkezések

 

21. §

 

A Társaság vagyona

 

1. A Társaság vagyona a tagdíjakból, a különböző forrásokból származó támogatásokból, a MOTESZ támogatásából, saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből, a Társaság vagyonának hozadékaiból tevődik össze.

2. A Társaság kiadásai a működési költségek, a rendezvények költségei, tiszteletdíjak, jutalmak és egyéb kiadások.

3. A Társaság a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásának megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

4. A Társaság éves pénzügyi tervét és a beszámolót a Vezetőségi ülés hagyja jóvá, végrehajtását a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi.

 

22. §

 

A Társaság szervezeti egységei

 

1. A Társaságnak egyrészt különböző szakirányú, másrészt földrajzi területi tagozódás szerint szerveződő szervezeti egységei lehetnek.

2. A különböző szakirányú egységek tagjai kötelesek mind a Társaságnak, mind a Társaság önálló szervezeti egységként működő szakcsoportnak az adott Alapszabályban meghatározott tagdíjat fizetni.

 

23. §

 

A Társaság Ügyrendje

 

1. A Társaság választott szervei megalakulásának, összehívásának, továbbá a Társaság valamennyi szerve működésének részletes szabályait a Társasági Ügyrendi Szabályzata szabályozza.

2. A Társaság Ügyrendjének jóváhagyására és módosítására a Vezetőség jogosult.

 

24. §

 

A Társaság megszűnése

 

1. A Társaság megszűnik, ha feloszlatását az elsőre összehívott határozatképes Közgyűlés kétharmados többséggel megszavazza; ha más egyesülettel egyesül; ha a felügyelő szerve (a Budapesti Fővárosi Bíróság) a Magyar Köztársaságnak állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, illetőleg a tagok érdekét sértő vagy veszélyeztető működése miatt feloszlatja.

 

25. §

 

Záró rendelkezések

 

1. Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyesülési jogról szóló, érvényben lévő törvény rendelkezései az irányadók.

 

26. §

 

Az Alapszabály elfogadása, Aláírás

 

1. A Társaság jelen Alapszabályát a közgyűlés 2006. október 13.-án fogadta el.

Ezt követően a jelen okiratot a Társaság Elnöke jóváhagyólag írja alá a mai napon:

 

Budapest, 2008. április 22.

Támogatók

sponsors400

Egyetemi klinikák

univ clinic

Társaságok

tarsasagok

Folyóiratok

folyoiratok